Gwarancja na sprzęt używany

Warunki gwarancji:

 

1. Sprzedawca gwarantuje Nabywcy poprawne działanie sprzętu fotograficznego, na który została wydana KARTA GWARANCYJNA. GWARANCJA zostaje udzielona na okres 3 miesięcy od daty zakupu.

2. Warunkiem skorzystania z GWARANCJI jest użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami obsługi.

3. GWARANCJĄ objęte są tylko i wyłącznie usterki, których przyczyna tkwi w wadliwym sprzęcie.

4. GWARANCJA nie obejmuje:
a. materiałów eksploatacyjnych/dodatków (baterie, muszle oczne, paski, zaślepki na korpus i obiektyw)
b. zanieczyszczeń powstałych w wyniku wycieku elektrolitu z baterii
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub przechowywania
d. uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Nabywcę lub osoby trzecie
e. czynników zewnętrznych (upadek, zalanie, inne zanieczyszczenia np. zapiaszczenie, zapylenie itp.)
f. śladów eksploatacji, o których Nabywca został poinformowany przez Sprzedawcę przed dokonaniem zakupu (dokonanie zakupu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę ze stanem technicznym i wizualnym sprzętu oraz nie zgłaszaniem do niego żadnych zastrzeżeń)
g. śladów eksploatacji będących następstwem prawidłowego używania sprzętu (otarcia, sparcienie elementów gumowych)
h. wad zgłoszonych po upływie terminu GWARANCJI

5. Sprzedawca ma prawo nieuznania reklamacji jeżeli:
a. sprzęt poddany był samowolnym modyfikacjom
b. sprzęt był serwisowany przed zgłoszeniem wady
c. usterka powstała w wyniku nieumiejętnej konserwacji lub użycia w tym celu nieodpowiednich środków

6. W przypadku wystąpienia wady podlegającej GWARANCJI sprzęt powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Nabywcy. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport (Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu).

7. W celu złożenia reklamacji Nabywca zobowiązany jest do okazania KARTY GWARANCYJNEJ.
W przypadku braku KARTY GWARANCYJNEJ Sprzedawca może nie uwzględnić reklamacji.

8. Sprzedawca nie wydaje duplikatu KARTY GWARANCYJNEJ w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia.