Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.cyfrowaciemnia.pl
 
Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://cyfrowaciemnia.pl prowadzony jest przez "ADStudio" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lwowska 2a/5 00-658 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389272; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; NIP: 7010296431; REGON: 142926463; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 19 97
 
 
 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego wraz z załącznikami polityka prywatności, reklamacje i zwroty, formy płatności, formy wysyłki oraz sposoby składania zamówień.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.cyfrowaciemnia.pl
Sprzedawca – "ADStudio" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lwowska 2a/5 00-658 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389272; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; NIP: 7010296431; REGON: 142926463; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 19 97.                                          
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)
 
 
§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę ADSTUDIO SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://cyfrowaciemnia.pl
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://cyfrowaciemnia.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
 - formularz zamówienia.
4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- adres e-mail,
- numer telefonu.
5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
§ III
Sposoby płatności za Towar
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
- przedpłata przelewem na konto firmy
- płatność gotówką przy odbiorze paczki kurierowi,
- płatność przy odbiorze osobistym gotówką.
2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
75 1020 1097 0000 7002 0216 6882
§ IV
Terminy płatności za Towar
1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany niezwłocznie od momentu zawarcia Umowy sprzedaży dokonać płatności.
2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Lwowskiej 2a/5 w Warszawie (wejście od Placu Politechniki) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20oraz w sobotę od 10 do 18. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
§ V
Sposoby dostawy
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru                            za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ VI
Termin dostawy
1. Dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
§ VII
Koszty dostawy
1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
2. Koszty dostawy Towaru są następujące:
- wysyłka paczki po przedpłacie na konto firmy – 13 PLN brutto,
- wysyłka paczki pobraniowej (płatność kurierowi przy odbiorze) – 20 PLN brutto.
§ VIII
Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: ADSTUDIO SP. Z O.O., ul. Lwowska 2a/5,
00-658 Warszawa,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]
  c) telefonicznie pod numerem: 22 468 19 97
  d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ADSTUDIO SP. Z O.O. ul. Lwowska 2a/5,
00-658 Warszawa (wejście od Placu Politechniki).
4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Konsumenta,
  b) nazwę Towaru oraz dokument zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: ADSTUDIO SP. Z O.O., ul Lwowska 2a/5, 00-658 Warszawa.
§ IX
Gwarancja
1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.
2. Czas trwania gwarancji, jakim objęto Towar Sprzedawcy, znajduje się w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ X
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: ul. Lwowska 2a/5, 00-658 Warszawa,
  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ADSTUDIO SP. Z O.O., ul. Lwowska 2a/5, 00-658 Warszawa.
5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się                   za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym cyfrowaciemnia.pl
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: ADSTUDIO SP. Z O.O., ul. Lwowska 2a/5, 00-658 Warszawa.
14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ XI
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]
§ XII
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
§ XIII
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.